Alles wat u moet weten over de Wet Breyne

Alles wat u moet weten over de Wet Breyne: Consumentenbescherming in onroerend goed in België

De Wet Breyne, aangenomen in België op 9 juli 1971, is een fundamentele wetgeving die tot doel heeft consumenten te beschermen wanneer zij contracteren met aannemers voor de bouw of renovatie van hun woning. Het doel is om kopers te beschermen met betrekking tot eigendomsoverdracht, betaling van de prijs, garantie voor voltooiing van het werk en de oplevering van het gebouw.
1. Wat is de Wet Breyne en voor wie geldt deze?
De Wet Breyne is specifieke wetgeving die van toepassing is in België en regelt bouwcontracten, koop op plan (VEFA) en vastgoedontwikkeling. Het heeft voornamelijk tot doel consumenten te beschermen, gedefinieerd als natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten hun professionele activiteit vallen. Het is ook van toepassing op rechtspersonen die woningen verwerven voor de behoeften van hun leden.

2. Belangrijkste bepalingen van de Wet Breyne

a. Bedenktijd en herroepingsrecht: Voordat een contract wordt ondertekend, heeft de consument recht op een bedenktijd van 7 dagen waarbinnen hij/zij zonder kosten of boetes kan terugtreden.
b. Schriftelijk en gedetailleerd contract: De aannemer is verplicht een schriftelijk en gedetailleerd contract te verstrekken, waarin onder andere de totale prijs, de geplande werkzaamheden, de betalingsregeling en de uitvoeringsvoorwaarden worden gespecificeerd.
c. Gespreide betaling: De Wet Breyne vereist een gespreid betalingssysteem dat de consument beschermt tegen te vroege betalingen.
• Eerste regel: geen betaling mag worden geëist vóór de ondertekening van het contract.
• Tweede regel: het voorschot mag niet meer dan 5% van het totale bedrag bedragen.
• Derde regel: de verkoper of aannemer moet een bankgarantie verstrekken die de koper beschermt tegen eventueel niet voltooide werken. Het saldo van het werk mag alleen per schijf worden betaald. Het totale bedrag mag nooit hoger zijn dan de prijs van uitgevoerd werk.
d. Tienjarige aansprakelijkheid: De aannemer is verantwoordelijk voor verborgen gebreken en ernstige bouwfouten gedurende een periode van 10 jaar na de oplevering van de werken.
Hoe wordt het toegepast?
Om de Wet Breyne van toepassing te laten zijn, moeten drie voorwaarden worden nageleefd:
• Het gebouw moet bestemd zijn voor bewoning of gemengd gebruik (professionele activiteit) in evenwichtige verdeling.
• De verkoper, ontwikkelaar of aannemer verbindt zich tot de bouw of levering van een gebouw. Als meerdere aannemers betrokken zijn (met meerdere contracten), is de wet niet van toepassing.
• De koper of opdrachtgever betaalt een of meer voorschotten vóór de voltooiing van de werken.
En de vastgoedmakelaar?
De rol van de vastgoedmakelaar beperkt zich niet tot het bemiddelen tussen verkoper en koper. Hij heeft verplichtingen en draagt verantwoordelijkheid. Als hij bijvoorbeeld een onderhandse verkoopovereenkomst opstelt, is hij verantwoordelijk voor de juridische gevolgen van deze overeenkomst voor beide partijen. Hij is dus geen eenvoudige uitvoerder namens de opdrachtgever! Het is aan hem om de partijen te informeren over de inhoud en draagwijdte van de Breyne-wet.
3. Gevolgen bij niet-naleving van de Wet Breyne
Bij niet-naleving van de Wet Breyne door de aannemer kunnen sancties worden opgelegd, zoals boetes of strafrechtelijke vervolging. Bovendien kan de consument verschillende maatregelen nemen, zoals ontbinding van het contract, het vorderen van schadevergoeding of zelfs de nietigheid van het contract.
Conclusie

De Wet Breyne is een cruciaal instrument om consumenten te beschermen bij vastgoedprojecten in België. Door hun rechten te kennen en zich te beroepen op de bepalingen van deze wet, kunnen consumenten profiteren van een betere juridische bescherming bij het uitvoeren van bouw- en vastgoedtransacties. De Wet Breyne speelt een essentiële rol in het evenwicht tussen aannemers en consumenten, waardoor transparantie en kwaliteit in de bouw- en vastgoedsector worden bevorderd.